Informacja

Tarnowskiego Klubu Sportowego OYAMA Karate dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Tarnowski Klub Sportowy OYAMA Karate (dalej KLUB). Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Tarnowski Klub Sportowy OYAMA Karate ul. Traugutta 5a 8/6 33-101, Tarnów
– przez e-mail: oyama.tarnow@wp.pl
2. W Tarnowski Klubie Sportowym OYAMA Karate powołano Inspektora Danych Osobowych z którym można się skontaktować listownie na adres Administratora.
3. Cel przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. w celu wykonania zadań statutowych KLUBU;
b. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
c. w celach archiwizacyjnych;
d. w celu wykonania ciążących na KLUBIE obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;
e. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
f. w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: KLUB przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. na podstawie zgody osoby której dane dotyczą… (art. 6 ust. 1 lit. a)
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
c. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na KLUBIE (art. 6 ust. 1 lit c)
d. w związku z realizacją… celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KLUBU (art. 6 ust. 1 lit f)
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych KLUBU i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
6 .Dane osobowe będą przetwarzane:
a. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
b. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
c. przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa)
7. Każdy którego dane osobowe przetwarza KLUB ma prawo do:
a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych. – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez KLUB, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
8. Dane osobowe mogą być powierzone:
a. organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań„,
b. międzynarodowym strukturom Oyama karate oraz innym zagranicznym federacjom, związkom lub klubom karate,
c. ubezpieczycielom,
d. firmom kurierskim przewozowym i pocztowym,
e. podmiotom wykonującym działalność leczniczą,
f. podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz KLUBU usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo – sportowe, księgowe i informatyczne.
9. Dane osobowe są udostępniane:
a. OYAMA Polskiej Federacji Karate – w związku z realizacją jej zadań statutowych i przynależności KLUBU do jej struktur.